ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ที่อยู่ 4645 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง "เราทำงานเพื่อเด็กพิการ

วันที่ 1 สิงหาคม 2565
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง พร้อมด้วย นายพงศ์ฐกรณ์ ประเสริฐเตชาโต นางปานจรี เคนศรี รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการควบคุมงานและตรวจรับการจ้างงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุ ประชุมร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัดนภาธรรมก่อสร้าง เพื่อพิจารณาการขอสงวนสิทธิ์ขยายเวลางานก่อสร้างปรับปรุง และหารือแนวทางการดำเนินงานก่อสร้างปรับปรุงให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 เพื่อให้เกิดประโยชน์และคุณภาพสูงสุดต่อสถานศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศรับสมัครขอรับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2566

  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ได้มีการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยยื่นเอกสารด้วยตนเอง ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เลขที่ 4645 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โทร. 02 – 2474686 หรือ 098 - 262 4105 (ไม่มีรับสมัครแบบออนไลน์) สามารถดาวน์โหลดแบบขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2566 ได้ดัง Link ที่แนบ https://t.ly/uu7C หรือ QR code ตามประกาศ https://web.facebook.com/spedubkk/photos/a.519669621547040/2328645840649400/ 

 • กิจกรรม "ค้นหาหนูน้อยอัจฉริยะ"

  วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง นำโดยนางสาววรรณเพ็ญ ประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ตัวแทนผู้บริหาร ขอขอบคุณ เภสัชกรหญิง ภัทรานิษฐ์ ภัคคะพุฒิพันธ์ และคณะ ที่เข้ามาจัดกิจกรรม "ค้นหาหนูน้อยอัจฉริยะ" พร้อมทั้งได้บริจาคเครื่องดนตรีให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมายให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เข้าร่วม อาทิเช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การทำความรู้จักเครื่องดนตรี
  ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
 • การเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงผลงานดีเด่นด้าน Coding "CODING Achievement Awards"

  วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 - 16.30 น.
  นางปานจรี เคนศรี รองผู้อำนวยการ นายวุฒิชัย ใจนะภา ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ เป็นตัวแทนผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
  เข้าร่วมงานการเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงผลงานดีเด่นด้าน Coding "CODING Achievement Awards" โดยมี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ
 • นำหลักสูตรปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษไปสู่การปฏิบัติ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

  วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 - 16.30 น.
  นายวุฒิชัย ใจนะภา ครูชำนาญการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษไปสู่การปฏิบัติ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
 • องค์การยูนิเซฟประเทศไทย ที่ได้สนับสนุนชุดตรวจ ATK ตามคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

  วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายพงศ์ฐกรณ์ ประเสริฐเตชาโต รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ขอขอบพระคุณนางคยอง คิม ผู้อำนวยการ องค์การยูนิเซฟประเทศไทย ที่ได้สนับสนุนชุดตรวจ ATK ตามคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1,700 ชุดให้กับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ในการมารับบริการในสถานศึกษา

   

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง)

  วันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2565 เวลา 8.00 น. - 16.30 น. คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง นำโดยนายวุฒิชัย ใจนะภา ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง รับมอบหมายจากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมเป็นทีมวิทยากร ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง)
  ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษทั้ง 77 แห่ง ผ่านระบบ Video Conference
 • เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพและตั้งต้นบูชากัณฑ์เทศน์ เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดพรมวงศาราม (วัดหลวงพ่อเณร) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

  วันศุกร์ที่12 สิงหาคม 2565
  นางกฤติยาณี ชนะเคน หัวหน้างานระดมทุนและทรัพยากร พร้อมด้วยนางสาวธัณย์ฑิรา จิราพัชรจาตุภัทร์ นายสมนึก ดีนก ผู้แทนองค์กรศาสนา นายมาเนตร ทรัพย์อุดม ผู้แทนองค์กรชุมชน ตังแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนผู้ปกครอง นักเรียน และพี่เลี้ยง ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพและตั้งต้นบูชากัณฑ์เทศน์ เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดพรมวงศาราม (วัดหลวงพ่อเณร) จังหวัดกรุงเทพมหานคร


วิดีโอศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง

  ติดต่อ

  0224746586